Direction » Co musisz wiedzieć o nowych przepisach cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej?

Co musisz wiedzieć o nowych przepisach cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej?

Cyberbezpieczeństwo to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Ochrona sieci i systemów informatycznych staje się priorytetem dla organizacji, rządów i całego społeczeństwa. Unia Europejska, dostrzegając wagę tego problemu, wprowadza nowe, zaostrzone przepisy mające na celu wzmocnienie odporności na cyberataki. Kluczowym elementem tych zmian jest dyrektywa NIS2. Czym jest NIS2 i jakie niesie ze sobą konsekwencje? O tym w naszym artykule – zapraszamy do lektury!

Dyrektywa NIS2 - ewolucja przepisów cyberbezpieczeństwa w UE

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) to nowy akt prawny Unii Europejskiej, który zastąpi obowiązującą od 2016 roku dyrektywę NIS. Jej głównym celem jest dalsze wzmocnienie cyberbezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich poprzez ujednolicenie i zaostrzenie wymagań dla kluczowych sektorów gospodarki.

NIS2 jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się krajobraz zagrożeń w cyberprzestrzeni. Postępująca digitalizacja, rozwój usług chmurowych, IoT czy sztucznej inteligencji niosą ze sobą nie tylko ogromne możliwości, ale także nowe ryzyka. Dodatkowo, doświadczenia z wdrażania pierwszej dyrektywy NIS pokazały, że istnieje potrzeba dalszej harmonizacji przepisów i wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Dyrektywa NIS2 wprowadza szereg istotnych zmian w porównaniu do poprzedniej wersji. Przede wszystkim, znacząco rozszerza zakres podmiotów objętych regulacjami. O ile dyrektywa NIS koncentrowała się głównie na operatorach usług kluczowych i dostawcach usług cyfrowych, o tyle NIS2 obejmie swoim zasięgiem niemal wszystkie średnie i duże firmy z głównych sektorów gospodarki, takich jak energetyka, transport, ochrona zdrowia, infrastruktura cyfrowa czy administracja publiczna.

Cyberbezpieczeństwo Unia Direction

Nowe obowiązki dla firm i instytucji

Podmioty objęte dyrektywą NIS2 będą musiały wdrożyć szereg środków mających na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Kluczowe wymagania dotyczą m.in.:

  • Zarządzania ryzykiem – firmy będą zobowiązane do przeprowadzania regularnych ocen ryzyka i wdrażania adekwatnych środków bezpieczeństwa, zarówno technicznych jak i organizacyjnych.
  • Zgłaszania incydentów – znaczące incydenty bezpieczeństwa będą musiały być zgłaszane odpowiednim organom
  • Zarządzania kryzysowego – organizacje będą musiały opracować i przetestować plany reagowania na incydenty oraz zapewnienia ciągłości działania.
  • Bezpieczeństwa łańcucha dostaw – firmy będą odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo swoich dostawców i podwykonawców.
  • Wymiany informacji – NIS2 kładzie duży nacisk na współpracę i wymianę informacji o zagrożeniach, zarówno między firmami jak i z organami państwowymi.

Wdrożenie tych wymagań będzie wymagało od wielu organizacji znaczących inwestycji w ludzi, procesy i technologie. Jednocześnie, brak dostosowania się do przepisów NIS2 będzie się wiązało z dotkliwymi karami finansowymi.

Wyzwania związane z wdrożeniem NIS2

Dostosowanie się do wymagań dyrektywy NIS2 to nie lada wyzwanie, szczególnie dla firm, które do tej pory nie przywiązywały dużej wagi do cyberbezpieczeństwa. Kluczowe obszary, na które organizacje będą musiały zwrócić uwagę to m.in.:

  • Podniesienie świadomości i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez regularne szkolenia i ćwiczenia.
  • Wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technicznych do ochrony systemów i wykrywania zagrożeń, takich jak systemy SIEM, czy EDR.
  • Opracowanie i utrzymywanie aktualnej dokumentacji bezpieczeństwa, w tym polityk, procedur i planów ciągłości działania.
  • Zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych na cyberbezpieczeństwo, w tym powołanie dedykowanych zespołów reagowania na incydenty.
  • Nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi i organami państwowymi w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach i reagowania na incydenty.

Kiedy wchodzi w życie dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2 weszła w życie 16 stycznia 2023 roku, 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Od tego momentu państwa członkowskie mają 21 miesięcy na wdrożenie jej postanowień do krajowych porządków prawnych. Oznacza to, że firmy i instytucje będą musiały dostosować się do nowych wymagań najpóźniej do 18 października 2024 roku.

W Polsce prace nad implementacją NIS2 już trwają. Aktualnie opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 kwietnia 2024 roku, która ma zaimplementować wymagania NIS 2 do polskiego porządku prawnego. Organizacjom pozostało relatywnie niewiele czasu na przygotowanie się do zmian. Dlatego tak ważne jest, aby już teraz rozpocząć proces dostosowawczy, nie czekając na ostatnią chwilę.

Scroll to Top